meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> Test Page for Apache Installation on Web Site

Et huet geklappt! Den Apache Web Server as op dëser 'Web Site' installeiert!

Wann Dir die heiten Sait gesit, dann hun d'Proprietairen vun dëser 'domain' elo just d'Apache Web server software mat succés installeiert. Sie mussen allerdengs nach des Decksait remplaceieren oder awer de Server op eng aner Sait mat dem richtigen contenu em-dirigeieren.

Wann Dir die heiten Sait anstell vun der site die Dir erwârt hut gesitt, da contacteiert wannechglift den administrator vun dem betraffener site. (Versicht én email no <Webmaster@domain> ze schecken.) Obwuel den heiten site Apache software benotzt, as et ball secher datt keng Verbindung mat der Apache Group existeiert, also scheckt wannechglift keng email iwert desen site oder sein contenu zu den Apache Autoren. Falls Dir dëst awer macht, get ären message  ignoreiert.

D'Apache documentation ass dëser Ausgab beigefücht.

Dem Webmaster vun dem heitenen site steht et zou dest Bild ob engem Apache-powered Web server ze presenteieren. Merci dat Dir Apache benotzt!

Health-promoting nutrients, acai berry among them-